Одиторски счеотовдни услуги

"Бизнесът е най-вълнуващата от всички игри."
~ Лорд Бийвърбрук

Финансов одит

Кой подлежи на задължителен независим финансов одит?

Съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството на независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:

 1. Акционерни дружества и командитни дружества с акции;
 2. Предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
 3. Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;
 4. Предприятия, за които това изискване е установено със закон;
 5. На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятия, които в текущата или в предходната година надвишават показателите на два от следните критерия:
  • балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.;
  • нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.;
  • средна численост на персонала за годината – 50 души.
 6. На независим финансов одит от регистрирани одитори задължително подлежат и годишните финансови отчети на предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията;
 7. На независим финансов одит подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност и вписани в централния регистър при Министерство на Правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:
  • балансова стойност на активите към 31 декември – 1 млн. лв.;
  • размер на приходите от стопанска и нестопанска дейност за текущата година – 2 млн. лв.;
  • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 млн. лв.

Всяко дружество, независимо че показателите му не отговарят на горните условия, може да предостави за одит годишния си финансов отчет, с цел удостоверяване на финансовата информация, съдържаща се в него пред трети лица.

Ако искате да получите допълнителна информация свързана с независимия финансов одит, не се колебайте да се свържете с нашата счетоводна къща на посочените телефони или чрез страницата ни за контакти.